Διαδικασία Δικαιολόγησης Απουσιών και Ένταξη στην Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση μαθητών που συγκατοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα

Προκειμένου να δικαιολογηθούν οι απουσίες 1ου και 2ου Τετραμήνου των μαθητών που συγκατοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, και για να ενταχθούν σε τμήματα Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών πρέπει να αποστείλουν ή να προσκομίσουν στο σχολείο μέχρι την Τετάρτη 12/5/2021  τα:

 •  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιολόγησης Απουσιών
 • Σφραγισμένο φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι συγκατοικούν με άτομο που πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην περίπτωση α του άρθρου 1. Η δήλωση θα περιέχεται στον σφραγισμένο φάκελο

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τα νοσήματα που περιλαμβάνονται στο αρχείο

Διευκρινήσεις για την διαδικασία

ΦΕΚ

 
 

Διαδικασία Δικαιολόγησης Απουσιών και Ένταξη στην Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση μαθητών που συγκατοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα

Προκειμένου να δικαιολογηθούν οι απουσίες 1ου και 2ου Τετραμήνου των μαθητών που συγκατοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, και για να ενταχθούν σε τμήματα Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών πρέπει να αποστείλουν ή να προσκομίσουν στο σχολείο μέχρι την Δευτέρα 19/4/2021  τα:

 •  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιολόγησης Απουσιών
 • Σφραγισμένο φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι συγκατοικούν με άτομο που πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην περίπτωση α του άρθρου 1. Η δήλωση θα περιέχεται στον σφραγισμένο φάκελο

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τα νοσήματα που περιλαμβάνονται στο αρχείο

Διευκρινήσεις για την διαδικασία

ΦΕΚ

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ EΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές

Την ερχόμενη Δευτέρα 12/4/2021 το σχολείο επιστρέφει στην δια ζώσης διδασκαλία. Για να έχουμε ομαλή επιστροφή παρακαλούμε, πριν έρθουν οι μαθητές τη Δευτέρα στο σχολείο:

 1. Να έχετε προμηθευτεί από φαρμακείο το self-test
 2. Να γίνει το test στον μαθητή, κατά προτίμηση την Κυριακή μεσημέρι ή απόγευμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα Οδηγίες προς τους Πολίτες (self-testing.gov.gr), ώστε σε περίπτωση θετικού ή μη έγκυρου αποτελέσματος να προλάβετε να προβείτε σε rapid test.
 3. Αν το test είναι αρνητικό, τότε μπορείτε να τυπώσετε την Σχολική Κάρτα του μαθητή και να έρθει στο σχολείο. Αν είναι θετικό ή μη έγκυρο θα πρέπει να γίνει rapid test.
 4. Αν δεν έχετε εκτυπωτή, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη Σχολική Κάρτα ηλεκτρονικά στο κινητό του μαθητή και παράλληλα να συμπληρώσετε χειρόγραφα και να υπογράψετε μία απλή σελίδα, όπου θα αναφέρετε ακριβώς ό,τι γράφει η Σχολική Κάρτα.
 5. Τη Σχολική Κάρτα (τυπωμένη ή χειρόγραφη) θα την επιδείξει ο μαθητής τη Δευτέρα, κατά την είσοδό του στο σχολείο. Ο μαθητής που δεν θα έχει Σχολική Κάρτα θα παραμείνει σε ειδικό χώρο εντός του σχολείου, και θα σας ζητηθεί να έρθετε να τον παραλάβετε.
 6. Επειδή ισχύουν ακόμα τα περιοριστικά μέτρα μετακίνησης, οι μαθητές τη Δευτέρα το πρωί θα πρέπει να έρθουν στο σχολείο έχοντας στείλει SMS 3 στο 13033. Στο σχολείο θα τους δοθεί βεβαίωση μετακίνησης, την οποια θα χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες μέρες για την μετάβαση προς και από το σχολείο

Βεβαιώσεις φοίτησης για voucher

Όσοι γονείς/κηδεμόνες χρειάζονται βεβαίωση φοίτησης για τα voucher μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του σχολείου στο σύνδεσμο επικοινωνία, να συμπληρώσουν μια κενή αίτηση και να τη στείλουν με email στο σχολείο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει από 8/3/2021 έως 30/3/2021 (δόθηκε παράταση) στο mail του σχολείου να εκδηλώσουν την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή της αίτησης δήλωσης. Με απαντητικό mail το σχολείο ορίζει ακριβή ώρα και ημέρα μετάβασης στο Λύκειο, και τους αποστέλλει τα απαραίτητα έγγραφα

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας τον κωδικό SMS 3 (μετάβαση σε Δημόσια Υπηρεσία…) θα μεταβαίνουν στη σχολική μονάδα φέροντας μαζί τους το απαντητικό mail του σχολείου, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής μέρα μετάβασης (σε μορφή έντυπη ή  ηλεκτρονική μορφή), το απολυτήριο τους αν είναι απόφοιτοι, καθώς και την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β’826) ΥΑ (ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αποφοίτων), σε περίπτωση που χρειαστεί να δικαιολογήσουν την μετακίνηση τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 1. Η Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων
 2. Υποχρεωτικά ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους,
 4. Καρτελάκι ή Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλήνιες εξετάσεις προηγουμένων ετών για επαλήθευση του Κωδικού Αριθμού Υποψηφίου
 5. Φωτογραφία για το νέο καρτελάκι υποψηφίου
 6. Σε περίπτωση που την αίτηση υποβάλλει άλλος από τον υποψήφιο, εξουσιοδότηση είτε από ΚΕΠ/Αστυνομικό Τμήμα είτε μέσω του gov.gr

Οι  απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις στο Λύκειό τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις ίδιες ημερομηνίες, ή το αργότερο μέχρι τις 31/3/2021 (μόνο για τα δικαιολογητικά)

Τις ίδιες ημερομηνίες οι τελειόφοιτοι που θέλουν να συμπληρώσουν την υπάρχουσα αίτησή τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία για κλείσιμο ραντεβού.

Σας επισημαίνουμε ότι στα πλαίσια πρόληψης της διάδοσης του COVID-19 δεν θα γίνονται δεκτοί για κατάθεση αίτησης υποψήφιοι που δεν θα έχουν κλείσει  ραντεβού

 
 
 
 

Διαδικασία Δικαιολόγησης Απουσιών και Ένταξη στην Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση μαθητών που συγκατοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα

Προκειμένου να δικαιολογηθούν οι απουσίες 1ου Τετραμήνου των μαθητών που συγκατοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, και για να ενταχθούν σε τμήματα Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών πρέπει να αποστείλουν ή να προσκομίσουν στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 12/2/2021  τα:

 •  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιολόγησης Απουσιών
 • Σφραγισμένο φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι συγκατοικούν με άτομο που πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην περίπτωση α του άρθρου 1. Η δήλωση θα περιέχεται στον σφραγισμένο φάκελο

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τα νοσήματα που περιλαμβάνονται στο αρχείο

Διευκρινήσεις για την διαδικασία